Elveslette definisjon

Elveslette, avsetninger dannet av en elv der fallet er lite og vannhastigheten lav. En elveslette består typisk av sand, avsatt av elva særlig i. Elveslette er en flat eller bortimot flat slette som ligger tilstøtende til en elv som periodevis oversvømmes. Elvesletter er ofte viktige grunnvannsmagasin og har. Du kan også legge til en definisjon av Elveslette selv.

Området ligger like ved krysningspunktet til tre store elver — Mississippi, Missouri og Illinoiselven — på en fruktbar elveslette som geologene kaller «the. En bekkekløft kan defineres som en skarp forsenkning i terrenget, med en bekk i. Et avgrenset område på jordoverflata, kan både være stort eller lite. Oversettelse av elveslette til engelsk i bokmål-engelsk ordbok – Flest. De største elvevollene kan ligge 1-2 meter over elvesletta. Leire og finsand blir ført lenger av sted med flomvannet og avsettes på elvesletta. Noen ord finner du bare en ren oversettelse av, mens de mer rene faguttrykk også er gitt en definisjon eller forklaring. Aktive deltaer er naturkomplekser slik disse vil bli definert i NiN 2. Elveslette er i prinsippet et naturkompleks, men ble ikke definert som. En flom ren er et område utsatt for flom, spesielt de områdene ved siden av vannforekomster.

Error 503 Backend fetch failed. Forslaget til delplan for Elvesletta Nord – nordre del, omfatter et areal på 15,75 daa. Planforslaget legger til rette for å oppnå klart definert offentlige og private. Meander, elveslette og kroksjø. Steiner som blir satt i rotasjonsbevegelse av hvirvelstrømmer sliper ned berggrunnen slik at det over tid dannes. En middelflom (normal flom) defineres som gjennomsnittet av høyeste døgnmiddelvannføring hvert år i en hel.

Flom i elv som oversvømmer elveslettene. Sjoa gir elvesletta i forgrunnen et kjølig klima. Rentefri delbetaling inntil 12 måneder. Formålet næring er ikke nærmere definert. Trege flommer og raske flommer. I flatt terreng, ved innsjøer og på elvesletter, vil vannet stige sakte før bakken langsomt settes under vann.

Objekttypen Elveslette er opprettet Revisjon 4. Der defineres bebyggelsen i Nybyen som rød sone med hensyn til rasfarlig. Studentboligene skal bygges på Elvesletta vis a vis bygget der. Definisjon fra SOSI generell objektkatalog. Merknad: Nærmere forklaring til definisjoner og hvordan de ble. Støyskjerming over elven og elvesletten. Landskapsøkologi kan defineres fra forskjellige perspektiver.

Elveavsetninger, Jord på elvesletter, som regel dominert av fin sand. Sedimenter som legges igjen av elvene, særlig under flom. Gangveg langs eksisterende bebyggelse ved Elvesletta. I enkelte elver kan følgende definisjon være brukbar: En relativt høy. Dette er bergarter dannet ved sammenkitting eller sammenpakking av løsmasser (sedimenter) til faste bergarter eller ved. Vi endte til slutt opp på ei elveslette ved Gaula som på grunn av flomfare ikke var. Hensikten er å definere og dokumentere fastlagte rutiner knyttet til driften av.

Elvesletta -området som et fremtidig utbyggingsområde i Longyearbyen. Dalsidene er tydelige, og ofte klart definert, med. Større elvesletter kan ha åpne landskap. Beliggenhet mot raviner, elvesletter og terrasseringer eller mot.

Et viktig poeng når man skal diskutere filosofi, er å definere begrepene. Mesopotamia, altså på den vide elvesletten rundt.